تماس با ما

Contact Us

آدرس:تهران,خیابان ولیعصر,خیابان توانیر,  خیابان نظامی گنجوی,  کوچه چهل شاهد,  پلاک 19

تلفن:     2- 88773861

فاکس:    88794681

پست الکترونیک:   info@farinehtech.com

( POMES)نرم افزار مديريت عمليات فرايند

نرم افزار مديريت عمليات فرايند يا POMS شرکت فرينه فناور، امکانات زير را در اختيار کاربران صنعتی قرار می دهد:

 • تعريف و مدلسازی فرايند توليد مطابق با موجوديت های استاندارد ISA S88 و استاندارد ISA S95 .
 • ارتباط بر قرار نمودن با سيستم های کنترلی از طريق استاندارد OPC و دريافت و ارسال اطلاعات به اين سيستم ها.
 • تجميع و هم سنگ نمودن اطلاعات دريافت شده و نگاشت آنها به داده ها و اطلاعات مربوط به موجوديت های مدل فرايند.
 • ذخيره اطلاعات و آرشيو آنها به صورت دراز مدت.
 • امکان تعريف گزارش های برخط (به صورت Query) در هر بخش از واحد توليدی در چهار محور توليد، کيفيت، نگهداری و انبار/مواد .
 • امکان نمايش نتايج Query ها به صورت گراف های متنوع .
 • امکان تعريف گردش کار ميان سيستم ها وکاربران در بخش های مختلف (سيستم کنترل، بهره برداری، مديريت توليد، مديريت کيفيت، مديريت نگهداری، مديريت انبارها و نرم افزارها و کاربران بخش بنگاه) با امکان ارسال گزارش های تهيه شده بر خط يا برون خط همراه با گردش کار.
 • گزارش های آماده و قالب های از پيش تعريف شده برای بخش های توليد, کيفيت، نگهداری و انبارها مانند
  گزارش های توليد ومصرف مواد، OEE، تعيين نقطه تغيير (Change Point) و غيره.
 • امکان اتصال به سرويس های وب جهت ارتباط با نرم افزارهای ERP با استفاده از استاندارد B2MML .